Skip to main content

BSRU : Personal Site


เว็บไซต์รวบรวมประวัติส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Portfolio


   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   สาขาวิชาภาษาไทย
    อาจารย์ สุภัทรา จันทะคัด
    อาจารย์ ชาญวิทย์ เยาวฤทธา
    อาจารย์ ทัศนี ทองสมบุญ
    อาจารย์ ฤดี กมลสวัสดิ์
    อาจารย์ สุพิชฌาย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
    อาจารย์ นภัทร อังกูรสินธนา

   สาขาวิชาภาษาจีน
    อาจารย์ ศุภชัย ศรีอักษร
    อาจารย์ ไพลิน มุนินทรวัฒน์
    อาจารย์ สิริภัทร เมืองแก้ว
    อาจารย์ ชวลิต จูเจี่ย
    อาจารย์ กมลวรรณ พารันนิตย์

   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
    อาจารย์ ขวัญนภา วัจนรัตน์
    อาจารย์ ชลีกาญจน์ จันทจำรัสรัตน์
    อาจารย์ พรเพ็ญ ตั้งเตรียมจิตมั่น

   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
    อาจารย์ ศรันย์ดิษฐ์ เบญจงศ์
    อาจารย์ อารีย์ รุ่งแสง
    อาจารย์ วรินราไพ สารกูล
    ดร.สุรศักดิ์ โตประสี
    อาจารย์ กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์
    ดร.ทัชชญา วรรณบวรเดช

   สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
    อาจารย์ นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์
    อาจารย์ ภัทรเวช ฟุ้งเฟื่อง
    อาจารย์ สหภัส อินทรีย์
    อาจารย์ เทพธิดา ศิลปบรรเลง
    อาจารย์ นันทวัน จั่นเจ๊ก

   สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    ผศ.พงษ์พันธ์ นารีน้อย
    ผศ.ดร.ประยงค์ อ่อนตา
    ดร.จริยาภรณ์ เจริญชีพ
    อาจารย์ อนุชัย ถนอมสินรัตน์

   สาขาวิชาสังคมศึกษา
    อาจารย์ ฐิติกร สังข์แก้ว
    อาจารย์ อาทิตย์ อินธาระ
    อาจารย์ นราธร สายเส็ง
    อาจารย์ ตุลย์ จิรโชคโสภณ
    ดร.เพียรพิทย์ โรจนปุณยา
    ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช

   สาขาวิชานิติศาสตร์
    อาจารย์ จักรพงษ์ กังวานโสภณ
    อาจารย์ พัฒน์วิภา กังวานโสภณ

   สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
    ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน
    ผศ.ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์
    ผศ.วรุณรัตน์ คนซื่อ
    ผศ.ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์
    อาจารย์ อภิญญา หนูมี

   สาขาภาษาและวัฒนธรรมฯ
    อาจารย์ ศิวพร พงษ์ธรรม
    อาจารย์ ชุลีวรรณ ไหลเจริญ

   สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
    อาจารย์ พัทธนันท์ วรรณพงศ์สิริ
    อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์
    อาจารย์ สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ
    ผศ.กุลนิษก์ สอนวิทย์
    อาจารย์ สลิลดา มาลัยศรี
    อาจารย์ อุษณิษา พลศิลป
    อาจารย์ พชรมน เกิดสุวรรณ

   สาขาวิชานาฏยศิลป์
    อาจารย์ เอกรัตน์ รุ่งสว่าง
    ดร.มนัสวี ศรีราชเลา

   สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม
    อาจารย์ ประสงค์ ผ่องภิรมย์
    อาจารย์ ชนัญรักฒ์ สุวรรณวัฒน์
    อาจารย์ ศักดา เซะวิเศษ

คณะครุศาสตร์
    ผศ.เพชราวดี จงประดับเกียรติ
    นางสาว สิริกร โตสติ
    นางสาว อุไร บุญพรม
    นางสาว จิรถาทิพย์ วัฒนาพานิช

คณะวิทยาการจัดการ
    ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร
    ผศ.ดร.นฤมล สุ่นสวัสดิ์
    ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี
    อาจารย์ วิชุณี สารสุวรรณ
    นาง นิตยา มณีวงศ์

สำนักงานอธิการบดี
    นายฉัตรชัย สินจุ้ย

สถาบันวิจัยและพัฒนา
    เพ็ญนภา พฤฒินิรันดร

กองคลัง
    นายฉัตรชัย สินจุ้ย

บัณฑิตวิทยาลัย
    นางสาวรัตนสุดา รักษากิจ
    ดร.คณกร สว่างเจริญ
    นายสมบัติ น้ำจันทร์

สำนักคอมพิวเตอร์
    นายภักดี โตแดง
    นายวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล
    นายเดชอาคม คดเกี้ยว
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
    นาง ภัคสุภาส์ จิตโกศลวณิชย์
    นางสาว กาญจน์หทัย วันใส
    นางสาว นภาพร ทับเอี่ยม
    นางสาว พึ่งพิศ ศรีนา
    นางสาว กรรณิการ์ กรงทอง
    ว่าที่ร้อยตรี อรวรรณ หงษ์ประชา
    นางสาว สายฝน ตระกูลไทยพิชิต
    นางสาว อารีวรรณ รวยดี
    นางสาว วรรณภา ศิริภากรชัย
    นางสาว อภิวรรณ โชติวินิจฉัย

ABOUT


เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมประวัติ, ผลงานวิชาการ, สื่อการเรียนการสอน ของอาจารย์ และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Contact Me


E-Mail

cc@bsru.ac.th

Location

Bansomdejchaopraya Rajabhat University
1061 Itsaraphap15, Itsaraphap Rd, Hiranruchi, Dhonburi, Bangkok 10600