วิศวกรรมศาสตร์ฯ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ.)
#การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการผลิตและคุณภาพ) (อส.บ.)
https://site.bsru.ac.th/plem/
วิศวกรรมศาสตร์ฯ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการคลังสินค้า) (อส.บ.)  
วิศวกรรมศาสตร์ฯ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์) (อส.บ.  
วิศวกรรมศาสตร์ฯ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ.) elec
#ออโตเมชัน (อส.บ.)
https://site.bsru.ac.th/elec/
วิศวกรรมศาสตร์ฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
#วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน (วศ.บ.)
https://site.bsru.ac.th/idtec/
วิศวกรรมศาสตร์ฯ วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.) https://site.bsru.ac.th/energy/
วิศวกรรมศาสตร์ฯ วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ (วศ.บ.)  
วิศวกรรมศาสตร์ฯ เทคโนโลยีโลจิสติกส์ (วท.บ.)
#การออกแบบระบบโลจิสติกส์ (วท.บ.) 
https://site.bsru.ac.th/techlogis/
วิศวกรรมศาสตร์ฯ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.)
#ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)
https://site.bsru.ac.th/ind/
วิศวกรรมศาสตร์ฯ ผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.)
#การประกอบและบริการอาหาร (วท.บ.)
https://site.bsru.ac.th/fe/
วิศวกรรมศาสตร์ฯ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
#อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.อ.บ.
https://site.bsru.ac.th/imt/
วิทยาศาสตร์ การแพทย์แผนไทย (พท.บ.) https://site.bsru.ac.th/ttm/
วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) https://site.bsru.ac.th/ph/
วิทยาศาสตร์ เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.)
#เทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.)
https://site.bsru.ac.th/aat/
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (วท.บ.) https://site.bsru.ac.th/math/
วิทยาศาสตร์ เคมี (วท.บ.)
#เคมีผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)
https://site.bsru.ac.th/chem/
วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (วท.บ.) https://site.bsru.ac.th/polymer/
วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา (วท.บ.)
#วิทยาศาสตร์การแพทย์ (วท.บ.)
https://site.bsru.ac.th/micro/
วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (วท.บ.)
#อุตสาหกรรมชีวภาพ (วท.บ.)
https://site.bsru.ac.th/bio/
วิทยาศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) https://site.bsru.ac.th/mt/
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.)
#เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (วท.บ.)
https://site.bsru.ac.th/ict/
วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ (วท.บ.) https://site.bsru.ac.th/phy/
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.)
#เทคโนโลยีอัจฉริยะ (วท.บ.)
https://site.bsru.ac.th/smarttech
วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) https://site.bsru.ac.th/comsci/
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)
#เทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)
https://site.bsru.ac.th/foodsci/
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
#การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
https://site.bsru.ac.th/envsci/
วิทยาศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) https://site.bsru.ac.th/ohs/
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ค.บ.) https://site.bsru.ac.th/mathed/
วิทยาศาสตร์ เคมี (ค.บ.) https://site.bsru.ac.th/chemed/
วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ (ค.บ.) https://site.bsru.ac.th/physiced/
วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (ค.บ.) https://site.bsru.ac.th/bioed/
ครุศาสตร์ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา (ค.บ.) https://site.bsru.ac.th/eer/
ครุศาสตร์ จิตวิทยาและการแนะแนว (ค.บ.) https://site.bsru.ac.th/psycho/
ครุศาสตร์ เทคโนฯ ดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ค.บ.) https://site.bsru.ac.th/teched/
ครุศาสตร์ การประถมศึกษา (ค.บ.) https://site.bsru.ac.th/elementary/
ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) https://site.bsru.ac.th/child/
ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) https://site.bsru.ac.th/gsc/
ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา (ค.บ.) https://site.bsru.ac.th/arted/
ครุศาสตร์ พละศึกษา (ค.บ.) https://site.bsru.ac.th/pe/
มนุษยศาสตร์ นิติศาสตร์ (น.บ.) https://site.bsru.ac.th/law/
มนุษยศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ) https://site.bsru.ac.th/padm/
มนุษยศาสตร์ นาฏยศิลป์ (ศป.บ.)
#นาฏยศาสตร์การแสดง (ศป.บ.)
https://site.bsru.ac.th/dance/
มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย (ศศ.บ.) https://site.bsru.ac.th/thai/
มนุษยศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ศศ.บ.) https://site.bsru.ac.th/ealc/
มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) https://site.bsru.ac.th/english/
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.) https://site.bsru.ac.th/ssd/
มนุษยศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) https://site.bsru.ac.th/lis/
มนุษยศาสตร์ อาเซียนศึกษา (ศศ.บ.) https://site.bsru.ac.th/asean/
มนุษยศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ.) https://site.bsru.ac.th/danced/
มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย (ค.บ.) https://site.bsru.ac.th/thaied/
มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) https://site.bsru.ac.th/enged/
มนุษยศาสตร์ สังคมศึกษา (ค.บ.) https://site.bsru.ac.th/soc/
วิทยาการจัดการ การบัญชี (บช.บ.) https://site.bsru.ac.th/accounting/
วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.)
#นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน (ศ.บ.)
https://site.bsru.ac.th/econ/
วิทยาการจัดการ การท่องเที่ยว (ศศ.บ.)
#นวัตกรรมการท่องเที่ยว (ศศ.บ.)
https://site.bsru.ac.th/tour/
วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ.)
#การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ.)
https://site.bsru.ac.th/adent/
วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ (นศ.บ.)
#การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ (นศ.บ.)
https://site.bsru.ac.th/prcc/
วิทยาการจัดการ การสื่อสารมวลชน (นศ.บ.)
#บรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง (นศ.บ.)
https://site.bsru.ac.th/mc/
วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (นศ.บ.)
#ภาพยนตร์ (นศ.บ.)
https://site.bsru.ac.th/fdm/
วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.)
#การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (บธ.บ.)
https://site.bsru.ac.th/logistics/
วิทยาการจัดการ การตลาด (บธ.บ.)
#การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (บธ.บ.)
https://site.bsru.ac.th/marketing/
วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.)
#การจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.)
https://site.bsru.ac.th/hrm/
วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ (บธ.บ.)
#การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ.)
https://site.bsru.ac.th/entrepreneurs/
วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)
#ธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ.)
https://site.bsru.ac.th/bizcom
วิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ.) https://site.bsru.ac.th/inbm/
วิทยาลัยการดนตรี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี (ทล.บ.) https://site.bsru.ac.th/innomusic/
วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทย
#วิชาเอกดนตรีไทย (ดศ.บ.)
https://site.bsru.ac.th/tm/
วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก (หลักสูตรนานาชาติ) (ดศ.บ.) https://site.bsru.ac.th/wm-inter/
วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา (ค.บ.) https://site.bsru.ac.th/tmed/
วิศวกรรมศาสตร์ฯ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ.)
#การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการผลิตและคุณภาพ) (อส.บ.)
https://site.bsru.ac.th/plem/
วิศวกรรมศาสตร์ฯ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการคลังสินค้า) (อส.บ.)  
วิศวกรรมศาสตร์ฯ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์) (อส.บ.  
วิศวกรรมศาสตร์ฯ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ.) elec
#ออโตเมชัน (อส.บ.)
https://site.bsru.ac.th/elec/
วิศวกรรมศาสตร์ฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
#วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน (วศ.บ.)
https://site.bsru.ac.th/idtec/
วิศวกรรมศาสตร์ฯ วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.) https://site.bsru.ac.th/energy/
วิศวกรรมศาสตร์ฯ วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ (วศ.บ.)  
วิศวกรรมศาสตร์ฯ เทคโนโลยีโลจิสติกส์ (วท.บ.)
#การออกแบบระบบโลจิสติกส์ (วท.บ.) 
https://site.bsru.ac.th/techlogis/
วิศวกรรมศาสตร์ฯ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.)
#ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)
https://site.bsru.ac.th/ind/
วิศวกรรมศาสตร์ฯ ผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.)
#การประกอบและบริการอาหาร (วท.บ.)
https://site.bsru.ac.th/fe/
วิศวกรรมศาสตร์ฯ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
#อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.อ.บ.
https://site.bsru.ac.th/imt/