โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

{สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร}

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จัดโครงการดูงานและนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดังนี้

  1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
  2. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง จ.ระยอง
  3. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
  4. ห้างหุ้นส่วนคอกโคดี ฟาร์ม (KKD) จ. สระบุรี
  5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ (ออนไลน์)

ภาพนิเทศนักศึกษา

  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

  • ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง จ.ระยอง

  • ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 

  • ห้างหุ้นส่วนคอกโคดี ฟาร์ม (KKD) จ. สระบุรี

  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ (ออนไลน์)

#สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

#สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร

#BSRU