อาเซียนศึกษา คืออะไร?

อาเซียนศึกษา เป็นหลักสูตรที่ผสานองค์ความรู้ในหลากหลายสาขาวิชา โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้อย่างรอบด้าน เนื่องจากปัจจุบันการรวมตัวของกลุ่มประเทศในอาเซียนเริ่มมีบทบาทที่สำคัญบนเวทีระดับนานาชาติในหลากหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีความเป็นอยู่ของประชากรกว่า ๖๐๐ ล้านคน

หลักสูตรอาเซียนศึกษา ออกแบบขึ้นเพื่อรองรับการประกอบอาชีพของผู้เรียนเป็นการเฉพาะ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนเป็นเนื้อหาหลัก พร้อมกับการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญภาษาใดภาษาหนึ่งของประเทศสมาชิก และเสริมด้วยความรู้เฉพาะด้านที่สามารถประยุกต์เพื่อประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจใน ๔ หลัก ได้แก่

  • กลุ่มวิชาทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • กลุ่มวิชาทางธุรกิจท่องเที่ยว
  • กลุ่มวิชาทางบริหารธุรกิจ
  • กลุ่มวิชาทางสื่อสารมวลชน

สาขาวิชาอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นับเป็นหลักสูตรที่มีความพร้อมในการผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันนับว่ายังขาดบุคคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจด้านอาเซียนอย่างถูกต้อง แม่นยำ ลึกซึ้ง ให้สมกับปรัชญาของสาขาวิชาที่ว่า

“รอบรู้เพื่อนบ้าน เชี่ยวชาญภาษา เดินหน้าพัฒนาประชาคม”