อาเซียนศึกษาเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

วันนี้ (30 กรกฎาคม 2564) คณาจารย์สาขาวิชาอาเซียนศึกษา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร ผ่านการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings

การประเมินในรอบปีการศึกษานี้ สาขาวิชาได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัยธร วิชัยดิษฐ์ (ประธานคณะกรรมการ)
อาจารย์สุรีย์พร สลับสี (กรรมการ)
อาจารย์นิศาชล ฉัตรทอง (กรรมการและเลขานุการ)
คุณณัฐกาญจน์ รัตนพันธ์ (ผู้ช่วยเลขานุการ)

การตรวจประกันคุณภาพของสาขาเราในปีนี้ได้รับคำแนะนำ และคำชื่นชมในด้านคุณภาพอาจารย์ การบริหารจัดการหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับ ‘ดี’ (คะแนนที่ 3.72)

จริงอยู่คะแนนแม้จะเป็นเพียงแค่ตัวเลข แต่สิ่งที่สร้างความสุขให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน คือคณะกรรมการทุกท่านเห็นถึงความตั้งใจของอาจารย์ในสาขาที่มุ่งมั่นทำในการพัฒนา ‘นักศึกษา’ ของเราอย่างจริงจัง

สาขาวิชาต้องขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการฯ ทุกคำแนะนำอันเป็นประโยชน์ในวันนี้
พวกเราชาวอาเซียนศึกษาจะนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด