ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

สาขาวิชาอาเซียนศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในสาขาวิชา
ที่ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ❤️

การประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ “ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นางสาวจันทิมา ม่วงศรี

การประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ “ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นายนิคม แซ่โค้ว

การประกวดเขียนคำคมหัวข้อ “พระคุณครูผู้สร้างคน”
รางวัลชมเชย นางสาวศศิประภา ลำไพเราะ