เกี่ยวกับเรา

“อาเซียนศึกษา” เป็นหลักสูตรที่มีการศึกษาแบบสหวิทยาการมุ่งศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ทั้งบทบาทในฐานะองค์กรระหว่างประเทศตลอดจนการทำความเข้าใจบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนรธรรมของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งนับว่าเป็นภูมิภาคที่กำลังเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งในหลากหลายมิติ

เนื้อหาวิชาของหลักสูตรออกแบบมาเพื่อให้ผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงานในปัจจุบัน ผู้เรียนสามารถเลือกกลุ่มวิชาที่มีความสนใจและสอดคล้องกับความต้องการเพื่อประกอบอาชีพ ได้แก่ กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มวิชาทางธุรกิจท่องเที่ยว กลุ่มวิชาทางธุรกิจ และกลุ่มวิชาด้านสื่อสารมวลชน

นอกจากรายวิชาที่ออกแบบอย่างครอบคลุมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ และวรรณกรรมแล้ว สาขาวิชายังกำหนดให้ผู้เรียนเลือกศึกษารายวิชาภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตภาษาใดภาษาหนึ่ง ได้แก่ ภาษาเขมร ภาษาพม่า ภาษาเวียดนาม ภาษามลายู ภาษาฟิลิปปินส์ หรือภาษาลาว

ทั้งนี้สาขาวิชายังจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับกิจกรรมเสริมในหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา ได้แก่ โครงการเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาของกลุ่มประเทศอาเซียน โครงการฝึกงารกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมทางวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติในทุกภาคการศึกษา

 1,343 total views,  1 views today