หลักสูตร

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                                                            82                  หน่วยกิต

                  กลุ่มวิชาบังคับ                                                                 46                  หน่วยกิต

2109101ประวัติศาสตร์และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน
History and Introduction to ASEAN Member Countries
3(3-0-6)
2109102ภูมิศาสตร์อาเซียน
Geography of ASEAN
3(3-0-6)
2109103การเมืองและการปกครองในอาเซียน
Politics and Government in ASEAN
3(3-0-6)
2109104ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์
Theories in Social Sciences
3(3-0-6)
2109201เศรษฐกิจในอาเซียน
Economy in ASEAN
3(3-0-6)
2109202ศิลปะในอาเซียน
Arts in ASEAN
3(3-0-6)
2109203ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอาเซียน                           
International Relations in ASEAN
3(3-0-6)
2109204พหุนิยมวัฒนธรรมในอาเซียน
Multiculturalism in ASEAN
3(3-0-6)
2109301วรรณกรรมในอาเซียน 
Literature in ASEAN
3(3-0-6)
2109302อุตสาหกรรมสื่อมวลชนในอาเซียน
Mass Media Industry in ASEAN
3(3-0-6)
2109303กฎหมายระหว่างประเทศในอาเซียน
International Law in ASEAN
3(3-0-6)
2109304ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านสังคมและวัฒนธรรม
English for Social and Cultural Communication
3(2-2-5)
2109401ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาทางธุรกิจระหว่างประเทศและการทูต
English for International Business and Diplomacy
3(2-2-5)
2109402ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน
Royal Philosophy and Sustainable Development in ASEAN Community  
2(2-0-4)  
2109403ระเบียบวิธีวิจัยอาเซียนศึกษา
Research Methodology in ASEAN Studies
3(2-2-5)
2109404ภาคนิพนธ์
Research Project
2(2-0-4)  

                  กลุ่มวิชาเลือก                                                                 36                  หน่วยกิต

                  1) วิชาความสนใจเฉพาะทางอาเซียนศึกษา                              18       หน่วยกิต

                      ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาทางอาเซียนศึกษาต่อไปนี้ เพียงกลุ่มเดียว

กลุ่มวิชาทางธุรกิจการท่องเที่ยว

2109205แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวในอาเซียน
Tourist Attractions and Tourism Routes in ASEAN
3(3-0-6)
2109206อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอาเซียน
Tourism Industry in ASEAN
3(3-0-6)
2109305การจัดการการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในอาเซียน
Marketing Management for the Tourism and Hospitality Industry in ASEAN
3(3-0-6)
2109306การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในอาเซียน
Tourism Attractions Management in ASEAN
3(3-0-6)
2109405การพัฒนาทักษะงานมัคคุเทศก์
Tour Guiding Skills Development
3(3-0-6)
2109406การจัดการและการดำเนินงานธุรกิจท่องเที่ยวในอาเซียน
Operation and Management of Tourism Business in ASEAN
3(2-2-5)

กลุ่มวิชาทางธุรกิจ

2109207การจัดการแรงงานระหว่างประเทศในอาเซียน
International Labor Management in ASEAN  
3(3-0-6)
2109208การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในอาเซียน
Analysis of Consumer Behavior in ASEAN
3(3-0-6)
2109307การเป็นผู้ประกอบการและการลงทุนในอาเซียน
Entrepreneurship and Investment in ASEAN
3(3-0-6)
2109308การเจรจาต่อรองทางธุรกิจระหว่างประเทศในอาเซียน
International Business Negotiation in ASEAN
3(3-0-6)
2109407การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในอาเซียน
Logistics and Supply Chain Management in ASEAN
3(3-0-6)
2109408สัมมนาการบริหารธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน
Seminar in Business Administration in ASEAN  
3(2-2-5)

กลุ่มวิชาทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

2109209องค์การระหว่างประเทศในอาเซียน
International Organization in ASEAN
3(3-0-6)
2109210บทบาทของไทยในอาเซียน
Role of Thailand in ASEAN
3(3-0-6)
2109309การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอาเซียน
Analysis of Foreign policy: International relations in the ASEAN
3(3-0-6)
2109310ความมั่นคงและการจัดการความขัดแย้งในอาเซียน
Security and Conflict Management in ASEAN
3(3-0-6)
2109409การทูตและการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศในอาเซียน
Diplomatic and International Negotiation in ASEAN
3(3-0-6)
2109410สัมมนาประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมสมัย
Seminar in Contemporary Issues of International Relations
3(2-2-5)

กลุ่มวิชาทางสื่อสารมวลชน

2109211บทบาทสื่อต่อสังคมในอาเซียน
Role of Mass Media towards Society in ASEAN
3(3-0-6)
2109212การจัดการสื่อและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในอาเซียน
Management of Media and Creative Industries in ASEAN
3(3-0-6)
2109311การข่าวและบรรณาธิกร
Journalism and Editing
3(3-0-6)
2109312การจัดการธุรกิจสื่อสารมวลชนในอาเซียน
Mass Communication Business Management in ASEAN
3(3-0-6)
2109411การวิพากษ์สื่อและการรู้เท่าทันสื่อ
Media Literacy
3(3-0-6)
2109412การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้รับสารในอาเซียน
Analysis Audiences Behavior in ASEAN  
3(2-2-5)

2) กลุ่มวิชาภาษาอาเซียน                                         18        หน่วยกิต

                                ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มภาษาใดภาษาหนึ่งเพียงกลุ่มภาษาเดียว

กลุ่มภาษาเขมร
2109105ภาษาเขมรเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 1
Cambodian Language for Conversation and Communication 1
3(2-2-5)
2109106ภาษาเขมรเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 2
Cambodian Language for Conversation and Communication 2
3(2-2-5)
2109213ภาษาเขมรเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
Cambodian Language for International Business
3(2-2-5)
2109214ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Cambodian Language for Tourism and Hospitality
3(2-2-5)
2109313ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารมวลชน
Cambodian Language for Mass Communication
3(2-2-5)
2109314ภาษาเขมรเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Cambodian Language for International Relations
3(2-2-5)  
กลุ่มภาษาพม่า
2109107ภาษาพม่าเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 1
Burmese Language for Conversation and Communication 1
3(2-2-5)
2109108ภาษาพม่าเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 2
Burmese Language for Conversation and Communication 2
3(2-2-5)
2109215ภาษาพม่าเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
Burmese Language for International Business
3(2-2-5)
2109216ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Burmese Language for Tourism and Hospitality
3(2-2-5)
2109315ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารมวลชน
Burmese Language for Mass Communication
3(2-2-5)
2109316ภาษาพม่าเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Burmese Language for International Relations
3(2-2-5)
  กลุ่มภาษาฟิลิปปินส์
2109109ภาษาฟิลิปปินส์เพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 1
Filipino Language for Conversation and Communication 1
3(2-2-5)
2109110ภาษาฟิลิปปินส์เพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 2
Filipino Language for Conversation and Communication 2
3(2-2-5)
2109217ภาษาฟิลิปปินส์เพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
Filipino Language for International Business
3(2-2-5)
2109218ภาษาฟิลิปปินส์เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Filipino Language for Tourism and Hospitality
3(2-2-5)
2109317ภาษาฟิลิปปินส์เพื่อการสื่อสารมวลชน
Filipino Language for Mass Communication
3(2-2-5)
2109318ภาษาฟิลิปปินส์เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Filipino Language for International Relations
3(2-2-5)
กลุ่มภาษามลายู
2109111ภาษามลายูเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 1
Bahasa Melayu for Conversation and Communication 1
3(2-2-5)
2109112ภาษามลายูเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 2
Bahasa Melayu for Conversation and Communication 2
3(2-2-5)
2109219ภาษามลายูเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
Bahasa Melayu for International Business
3(2-2-5)
2109220ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Bahasa Melayu for Tourism and Hospitality
3(2-2-5)
2109319ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารมวลชน
Bahasa Melayu for Mass Communication
3(2-2-5)
2109320ภาษามลายูเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Bahasa Melayu for International Relations
3(2-2-5)
กลุ่มภาษาลาว
2109113ภาษาลาวเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 1
Lao Language for Conversation and Communication 1
3(2-2-5)
2109114ภาษาลาวเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 2
Lao Language for Conversation and Communication 2
3(2-2-5)
2109221ภาษาลาวเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
Lao Language for International Business
3(2-2-5)
2109222ภาษาลาวเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Lao Language for Tourism and Hospitality
3(2-2-5)
2109321ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารมวลชน
Lao Language for Mass Communication
3(2-2-5)
2109322ภาษาลาวเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Lao Language for International Relations
3(2-2-5)
กลุ่มภาษาเวียดนาม
2109115ภาษาเวียดนามเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 1
Vietnamese Language for Conversation and Communication 1
3(2-2-5)
2109116ภาษาเวียดนามเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 2
Vietnamese Language for Conversation and Communication 2
3(2-2-5)
2109223ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
Vietnamese Language for International Business
3(2-2-5)
2109224ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Vietnamese Language for Tourism and Hospitality
3(2-2-5)
2109323ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารมวลชน
Vietnamese Language for Mass Communication
3(2-2-5)
2109324ภาษาเวียดนามเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Vietnamese Language for International Relations
3(2-2-5)

2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ               ไม่น้อยกว่า      3        หน่วยกิต

2109413การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอาเซียนศึกษา
Internship in ASEAN Studies
3(350)

      หมวดวิชาเลือกเสรี                                      ไม่น้อยกว่า      6                    หน่วยกิต

          ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

 574 total views,  1 views today