คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์
ประธานสาขาวิชา

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมือง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหภัส อินทรีย์

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา)
  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์เอเชีย)
  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน จั่นเจ๊ก

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เขมรศึกษา)
  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์เทพธิดา ศิลปบรรเลง

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)
  หลักสูตรนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ภัทรเวช ฟุ้งเฟื่อง

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสื่อสารมวลชน)
  คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 1,267 total views,  1 views today