ธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ.)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Business Computer)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.B.A. (Business Computer)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Support)
4. เจ้าหน้าที่ฝ่าย E – Learning
5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน
6. เลขานุการกรรมการผู้จัดการใหญ่
7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน
8.  เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์
9. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์ หรือระบบบริหารงานบุคคล
11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา
12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระบบ

ปริญญาสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration (Business Computer)

คณะวิทยาการจัดการ
Faculty of Management Sciences

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
B.B.A. (Business Computer)

แผนการศึกษา

รายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพกิจกรรม/โครงการ

สาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061
ซอยอิสรภาพ15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ : Tel. 02-473-7000 ต่อ 4008 – 4009
อีเมล : [email protected]