หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

ข้อมูลหลักสูตร

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร 25521741103408

ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ชื่อย่อภาษาไทย บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Business Computer)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. (Business Computer)

โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ23 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษา9 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์7 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์6 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาพลศึกษา1 หน่วยกิต
1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน33 หน่วยกิต
2.2) วิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาบังคับ48 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ3 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

นักพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

นักคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น

นักวิเคราะห์และผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล

นักบริหารระบบเครือข่าย

การประกอบธุรกิจบนเครือข่ายออนไลน์