สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ของสาขาวิชา โดยมีอาจารย์อารยา แสงมหาชัย ประธานสาขาวิชา กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และคณาจารย์ในสาขาวิชาได้ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรธุรกิจดิจิทัล เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรที่กำลังศึกษา

พร้อมกันนี้ได้นำนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมเรียนรู้การสืบค้นข้อมูลจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมถึงห้องเกียรติประวัติและศูนย์ศึกษากรุงธนบุรี เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ตระหนักถึงความรักความสามัคคีและได้เรียนรู้ความความเป็นมาของมหาวิทยาลัย

Similar Posts