ประวัติทางการศึกษา

2525- ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านไร่
2528- มัธยมต้นโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
2533 – มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพฯ
2538 – ระดับอนุปริญญา สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2541 – ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2546 – ปริญญาโท, MBA (Master of Business Administration) MAJOR: MARKETING มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2552 – Mini Master of Management Program “การพัฒนาการจัดการ” คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์
2555 – ปริญญาเอก, DBA (Doctor of Business Administration) (MARKETING) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย