ผลงานวิจัย

– โครงการนำร่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายบทบาทและภารกิจงานยุติธรรมสู่ท้องถิ่น ปี 2553 (กรรมการดำเนินการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่
ปรึกษา) สถาบันพระปกเกล้า
– โครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกระทรวงยุติธรรม: นำร่องรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดและต่อยอดงานยุติธรรมโดยใช้กีฬาเป็นสื่อในโรงเรียน
ปี 2555 (ผู้เขียนโครงการฯ และกรรมการดำเนินการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ปรึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
– การประเมินแนวโน้มทางด้านการตลาดของผู้ประกอบการผ้าฝ่ายส่งออก
ปี 2546
– รูปแบบการตลาดที่ยั่งยืนของธุรกิจขนาดย่อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2555
– กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจขนาดย่อมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559
– “Causal factors Affecting the Achievement of SMEs According to the Sufficiency Economy Philosophy” 6th
International Symposium on the Fusion of Science and Technologies (ISFT2017) Jeju, S. KOREA 17th ~ 21st
July, 2017
– กลยุทธ์การตลาดที่ยั่งยืนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง The Sustainable Marketing Strategies of Small and Medium Enterprises (SME’s) in accordance with Sufficiency Economy Philosophy 29-7-2017