ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตร “สัมมนาครูต้นแบบระบบทวิภาคี หัวข้อ ก้าวไปกับ work Based Education วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560