ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ

  • แผนและยุทธศาสตร์
  • ด้านการวิจัยขั้นสูง
  • ด้านวิเคราะห์สถิติขั้นสูง (structural equation model–SEM)