ประวิติการศึกษา

ชื่อ – นามสกุล : นายฉัตรชัย สินจุ้ย

วันเดือนปีเกิด : วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2531

ที่อยู่ : 106/8 หมู่บ้านพฤกษาทาวน์ราชพฤกษ์