สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยได้นำมาปรับปรุงสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ภายในหลักสูตรประกอบด้วยสาระ 8 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร และหมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้ปรับปรุงชื่อแขนงวิชา รายวิชา เนื้อหาในรายวิชา ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่กำหนดยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม 4.0  (Industry 4.0) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในระบบ          การผลิต และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรม โดยสอดแทรกเนื้อหาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทั้งความรู้และทักษะการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมที่มีลักษณะการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation driven)

ปริญญา

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน) Bachelor of Industrial Technology

แผนการศึกษา

รายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าเล่าเรียน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  • วิศวกรด้านเทคโนโลยีออโตเมชัน
  • ผู้ออกแบบ นักวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือระบบออโตเมชันให้กับสินค้าเทคโนโลยีต่างๆ
  • นักเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการใช้และดูแลบำรุงรักษาเทคโนโลยีในระบบออโตเมชันที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
  • นักปฏิบัติการในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ระบบและเครื่องจักรกลออโตเมชัน

ข่าวสาร

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Facebook : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มบส.

สถานที่ : อาคาร 24 ชั้น M เบอร์โทรศัพท์ : 02-473-7000 ต่อ 5653