ข่าวประชาสัมพันธ์

 

  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

{Announcement}
รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร “วศ.บ.” วิศวกรรมพลังงาน” มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (TCA63) รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
——
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก และสมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ