การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 2562) ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ผ่านรูปแบบการประชุมออนไลน์ด้วย Zoom virtual meeting (Meeting ID: 5852228861 และ Passcode: English) คณะกรรมการประกอบด้วย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ปัทมะศังข์ (ประธานกรรมการ) 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ คู่ทวีกุล (กรรมการ) 3) ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร (กรรมการและเลขานุการ) 4) นางสาวสรัลรัตน์ รุ่งแสง (ผู้ช่วยเลขานุการตรวจประเมิน)

chalermsup.ka

19/07/2022

How to Write a Manuscript for Publishing in a SCOPUS Journal

The English Programme (B.Ed.) of the Faculty of Humanities and Social Sciences invites BSRU lecturers and staff to take part in a workshop on “How to Write a Manuscript for Publishing in a SCOPUS Journal,” a project to enhance lecturers’ academic potential, which will be held on the 22nd of July 2022 at 17 May […]

chalermsup.ka

19/07/2022

English for Freshmen (โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565)

ประชาสัมพันธ์จากสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้1.ฟังบรรยาย หัวข้อ “Learn, Unlearn, and Relearn English” โดย ดร.อรรจน์ สีหะอำไพ2.เข้าอบรมภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 4 ทักษะ : ทักษะการฟัง-การพูด และ ทักษะการอ่าน-การเขียน3.ทดสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ English Proficiency Test ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ1.ตรวจสอบรายชื่อประจำหมู่เรียนโดยหมู่เรียนจะปรากฎที่หลังชื่อนักศึกษา ซึ่งมีทั้งหมด 40 หมู่เรียน โดยคลิกลิ้งค์ https://bit.ly/3PamH1Y2.เข้าอบรมตามตารางเรียนของหมู่เรียนของตนเอง โดยคลิกลิ้งค์ https://bit.ly/3z4KA5q3.ทดสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ English Proficiency Test ผ่านระบบออนไลน์ (โดยขั้นตอนการสอบจะแจ้งให้นักศึกษาทราบในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4) การแต่งกาย : ชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมของโครงการ […]

chalermsup.ka

11/07/2022

Project Summary Report: Techniques and Innovation Development for Teaching English

From the 27th of March to the 10th of April 2022, the English Programme (B.Ed.) of the Faculty of Humanities and Social Sciences held a 34-hour intensive training course on Techniques and Innovation Development for Teaching English via MS Teams. The purpose of the training was to prepare the BSRU English-major students (B.Ed.) for the upcoming practicum at school as well as to […]

chalermsup.ka

21/04/2022

Techniques and Innovation Development for Teaching English

The English Programme (B.Ed.) invites all the students to take part in a training on “Techniques and Innovation Development for Teaching English” to prepare and develop their English teaching skills before beginning a practicum in the forthcoming semester. The training will be held from the 27th of March to the 10th of April 2022 (the […]

chalermsup.ka

24/03/2022

ADMISSION: Portfolio (Round 1) No.2

เรียนกับเรา จบไปเป็นครู แล้วใส่ชุดข้าราชการสวมชุดครุย มารับปริญญากันนะครับ … สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับนักเรียนหนู ๆ ในรอบแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 25 มกราคม 2565 สมัครได้ที่ admission.bsru.ac.th The English Programme (B.Ed.) is accepting applications for ADMISSION 1 (Portfolio) No.2 from NOW to 25 JANUARY 2022 to Bachelor of Education in English. To find out more about our programme, […]

chalermsup.ka

30/12/2021

ADMISSION: Portfolio (Round 1)

“เรียนครุอิ๊งกับเราวันนี้ เป็นครูอิ๊งในวันหน้า”สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร 4 ปี พุทธศักราช 2562 สมัครได้แล้ววันนี้ที่ http://admission.bsru.ac.th เข้ามารู้จักเราได้ที่ https://site.bsru.ac.th/enged สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 แล้วเจอกันนะครับ The English Programme (B.Ed.) is accepting applications for ADMISSION 1 (Portfolio) from NOW to 25 NOVEMBER 2021 to Bachelor of Education in English. To find out more about our programme, please visit our […]

chalermsup.ka

13/11/2021

Orientation Day for All the New Students of Bachelor of Education Programme in English

The English Programme (B.Ed.) of Faculty of Humanities and Social Sciences invites all the new students to “Orientation Day for All the New Students of Bachelor of Education Programme in English” which will be held on the 4th of August 2021 at 1 pm. The details of the meeting platform are shown in the PR […]

chalermsup.ka

28/07/2021

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ 4 DIRECT ADMISSION ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ 4 DIRECT ADMISSION ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัยhttps://link.bsru.ac.th/3mu

chalermsup.ka

02/07/2021

โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (English for Freshmen)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 64) ทุกคน ตามรายละเอียดในโปสเตอร์– สำหรับนักศึกษาที่รายงานตัวมาในรอบ Portfolio (รอบ 1) และรอบ Quota (รอบ 2) จะเข้าเรียนเป็นกลุ่มที่ 1 ผ่าน ระบบ Speexx ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 (ปฐมนิเทศการใช้ Speexx ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผ่าน YouTube Live เวลา 10.00 – 11.30 น.)– สำหรับนักศึกษาที่รายงานตัวมาในรอบ Admission (รอบ 3) และรอบ Direct Admission (รอบ 4) จะเข้าเรียนเป็นกลุ่มที่ 2 ผ่าน ระบบ Speexx […]

chalermsup.ka

02/07/2021
1 2 3