การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM


📍
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 📍

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
📑 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

ประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM

โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ (ประธานกรรมการ)
2. อาจารย์สุพรรณี คุณะโคตร (กรรมการ)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปภัสวลัญช์ นพวงศ์ ณ อยุธยา (กรรมการและเลขานุการ)
4. นางสาวณัฐกาญจน์ รัตนพันธ์ (ผู้ช่วยเลขานุการ)
แชร์หน้านี้