โครงการพัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนจากสถานประกอบการและศิษย์เก่าในหลักสูตรที่ผ่านมา

🔺️วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564🔻

เวลา 13.00 – 17.00 น.

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรในโครงการพัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนจากสถานประกอบการ คือ
1) คุณณิชารีย์ เที่ยงธรรม Associate (Technology) จาก Argyll Scott Thailand และ

2) คุณวริษฐา ชัยเดช Project Manager 90% First Jobber จากบริษัท Know Are Learning

และศิษย์เก่าในหลักสูตรที่ผ่านมาอีก 7 ท่าน คือ

1) คุณศรินทิพย์ เหล่าพันธ์ถาวร (รหัส 50) (ศิษย์เก่าดีเด่น)
2) คุณบุญรือ สังข์สม (รหัส 50)
3) คุณฉัตรวรุณ นาทมนตรี (รหัส 52)
4) คุณสันติ ช่างดวงจิตต์ (รหัส 55)
5) คุณปนัดดา โกวิทางกูร (รหัส 56)
6) คุณกัญญาณัฐ แซ่จัง (รหัส 57) และ

7) คุณพีระวัฒน์ ฐาศุภปนีย์ (รหัส 58)

สาขาวิชาฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านจากใจที่สละเวลาอันมีค่าเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ 🙏
แชร์หน้านี้