โครงการพัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ครั้งที่ 2

 

 🔺️วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม .. 2564🔻

โครงการพัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง .. 2565)

การวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 2 เวลา 13.00 – 15.00 

ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ..) ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษในการวิพากษ์หลักสูตร ดังนี้

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรพรพิมล ศุขะวาที

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรปารุษยา เกียรติคีรี

3) อาจารย์ ดรสุภัทรา วันเพ็ญ

สาขาวิชาฯ ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน คณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตร                และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านไว้  โอกาสนี้ 🙏

แชร์หน้านี้