คณาจารย์ประจำหลักสูตร

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรัญญา กิติวงศ์วัฒนชัย

ประธานสาขาวิชา

M.A. (Applied Linguistics)
Deccan College, India, 2549

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตรจารย์ ดร. วรรณวดี ชัยชาญกุล

เว็บไซด์อาจารย์

ปร.ด.(การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2552

Grad. Dip. of Sci. (Interdisciplinary Studies)
Edith Cowan University, Australia, 2550

กศ.ม. (ภาษาอังกฤษและวรรณคดีตะวันตก)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒประสานมิตร), 2536

ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523

 

 

 

 

 

อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์

ปร.ด.(การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2557

Grad. Dip. Of Sci. (Interdisciplinary Studies)
Edith Cowan University, Australia, 2550

ศศ.ม. (การสอนภาษาฝรั่งเศส)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535

ค.บ.(ฝรั่งเศส จิตวิทยา การให้คำปรึกษาแนะแนวในโรงเรียน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

 

 

 

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ

ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2557

Grad. Dip. of Sci. (Interdisciplinary Studies)
Edith Cowan University, Australia, 2550

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542

ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร. พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา

อ.ด. (ภาษาศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ – จิตวิทยา) (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลีกาญจน์ จันทจำรัสรัตน์

เว็บไซด์อาจารย์

พธ.ด. (ภาษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2562

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณวรรณ ชูสังกิจ

Cert.of Academic Staff Development Program
University of Technology, Sydney, 2548

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2540

ป.บัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), 2536

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูสงขลา, 2533

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  กิลเบิร์ท อีเดินส์ เม่ามีศรี

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2556

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ นิธิธนวิวัฒน์

เว็บไซด์อาจารย์

ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย, 2562

ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545

ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2535

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ ขวัญนภา วัจนรัตน์

เว็บไซด์อาจารย์

อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

ศศ.บ. (การแปล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ ปัทมา เตชะสุวรรณ์

M.A. (Applied Linguistics)
Macquarie University, Australia, 2543

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ พรเพ็ญ ตั้งเตรียมจิตมั่น

เว็บไซด์อาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ พิพิธภร อินพานิช

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2556

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2553

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ สไบทิพย์ คีมทอง

เว็บไซด์อาจารย์

M.A. (Teaching English to Speakers of Other Languages: TESOL)
Victoria University of Wellington, Singapore RELC Campus, 2560

ค.ม. (หลักสูตรและการสอน สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ: TEFL)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ ขวัญชนก จุลละนันทน์

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ Brian Hodge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ Arthur Fedde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ Wayne Vincent Tolomia

Master of Science in Education: Educational Management

Lipa City Colleges, the Philippines

Bachelor of Secondary Education
Lipa City Colleges, the Philippines

 

 

 

 

แชร์หน้านี้