เกี่ยวกับหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ Program in English
ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)
B.A. (English)
 

ปรัชญา
บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่นยแปลงทางสังคม มีทักษะในการคิดวิเคราะกชห์เพื่อแก้ปัญหา และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ

   

วัตถุประสงค์
1. มีทักษะความรู้รอบด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้ถูกต้องและเหมาะสม บนพื้นฐานของการมีคุณธรรมและจริยธรรม
มีจิตบริการและรับผิดชอบต่อสังคม
2. มีทักษะทางปัญญา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบอาชีพ คำนึงถึงองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และประสบการณ์
ภาคปฏิบัติมาประยุกต์ใชเพื่อแก้ปัญหาตามสถานการณ์
3. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ใช้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถแสดงออกซึ่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามรถในการ
ประมวลผล และวิืเคราะห์ข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาในกลุ่มหรือองค์กรได้

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใชช้ภาษาอังกฤษทั้งในภาครัฐและเอกชน และประกอบอาชีพอิสระ เช่นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ มัคคุเทศน์ ล่าม นักแปลภาษา
เลขานุการ พนักงานประจำสำนักงาน พนักงานประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่โรงแรม เจ้าหน้าที่สายการบิน เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ธนาคาร นักธุรกิจ เป็นต้น

แชร์หน้านี้