สาขาวิชาภาพยนตร์ (นศ.บ.)

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านการผลิตภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย มีความคิดสร้างสรรค์
สามารถประยุกต์ใช้ทักษะที่มีกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความเป็นมืออาชีพ
เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 23 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาพลศึกษา 1 หน่วยกิต
1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน 24 หน่วยกิต
2.2) วิชาเฉพาะด้าน 77 หน่วยกิต
2.2.1) วิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
2.2.2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
2.2.3) ศิลปนิพนธ์ 5 หน่วยกิต
2.2.4) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน
ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 3 หน่วยกิต
3) วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

สาขาวิชาภาพยนตร์ (นศ.บ.) ครอบคลุมกลุ่มอาชีพ

  • ผู้กำกับภาพยนต์
  • ช่างภาพ

ปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์)
Bachelor of Communication Arts (Film)

คณะวิทยาการจัดการ
Faculty of Management Sciences

สาขาวิชาภาพยนตร์
Bachelor of Communication Arts Program in Film

แผนการศึกษา

รายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมโครงการ

สาขาวิชาภาพยนตร์ (นศ.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ : 02 473 7000 ต่อ 4008 – 4009
อีเมล : [email protected]