ข้อมูลพื้นฐาน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

[su_box title=”ข้อมูลหลักสูตร” box_color=”#196dde” radius=”10″]รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 25541741105302
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Bachelor ofCommunication Arts Program in Film and Digital Media

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย นิเทศศาสตรบัณฑิต(ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย)
ชื่อย่อภาษาไทย นศ.บ. (ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Communication Arts (Film and Digital Media)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Com.Arts(Film and Digital Media) [/su_box]

 

 708 total views,  1 views today

แชร์ข่าวนี้