รายวิชา

รายวิชาตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30      หน่วยกิต
 1.1)กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9        หน่วยกิต
2001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ
Thai for Communication  and  Information  Retrieval
 3(3-0-6)
2001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
 3(3-0-6)
2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
Neighboring Language and Cultures
 3(3-0-6)
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6        หน่วยกิต
1002101 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
Human  Behavior  Development
 3(3-0-6)
2002102 สุนทรียนิยม
Aesthetic Appreciation
 3(3-0-6)
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6         หน่วยกิต
2003101 สังคมไทยและสังคมโลก
Thai and Global  Society
 3(3-0-6)
2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Natural Resources and Environments
 3(3-0-6)
1.4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  9        หน่วยกิต
4004101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
 3(2-2-5)
4004102 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
 3(2-2-5)
4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
Integrated Information Technology
 3(2-2-5)
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า    101         หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานนิเทศศาสตร์ 21      หน่วยกิต
3050101 หลักนิเทศศาสตร์
Principles of Communication Arts
 3(3-0-6)
3050102 ภาษาไทยเพื่องานนิเทศศาสตร์
Thai Language for Communication Arts
 3(2-2-5)
3050103 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับงานนิเทศศาสตร์
Laws and Ethics for Communication Arts
 3(3-0-6)
3050104 การวิจัยนิเทศศาสตร์
Research in Communication Arts
 3(2-2-5)
3050105 การออกแบบกราฟฟิกสำหรับงานนิเทศศาสตร์
Graphic Design for Communication Arts
 3(2-2-5)
3050106 หลักการถ่ายภาพ
PrinciplesofPhotography
 3(2-2-5)
3050107 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
English for Communication Arts
 3(2-2-5)
2.2) วิชาเฉพาะด้าน  80      หน่วยกิต
2.2.1) วิชาเอก (บังคับ)  30      หน่วยกิต
3054101 ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดียเบื้องต้น
Introduction to Film and Digital Media
 3(3-0-6)
3054201 ทฤษฎีภาพยนตร์
Film Theory
 3(3-0-6)
3054202 สุนทรียศาสตร์ทางภาพยนตร์
Aesthetics of Film
 3(3-0-6)
3054203 การวางแผนผลิตภาพยนตร์
Film Production Planning
 3(2-2-5)
3054204 การเขียนบทภาพยนตร์ 1
Film Script Writing I
 3(2-2-5)
3054205 ศิลปะการแสดงภาพยนตร์ 1
Art of Film Acting I
 3(2-2-5)
3054301 การถ่ายทำภาพยนตร์ 1
Cinematography I
 3(2-2-5)
3054302 การกำกับภาพยนตร์ 1
Film Directing I
 3(2-2-5)
3054303  ศิลปะการตัดต่อในงานภาพยนตร์ 1
Art of Film Editing I
 3(2-2-5)
3054304 ศิลปะการออกแบบเสียงและดนตรีประกอบในงานภาพยนตร์ 1
Art of Sound Design and Music Score in Film I
 3(2-2-5)
2.2.2) วิชาเอก (เลือก)    ไม่น้อยกว่า    39         หน่วยกิต
3054102 ภาพยนตร์กับสังคม
Film and Society
 3(3-0-6)
3054206 ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก
History of World Film
 3(3-0-6)
3054207 ความคิดสร้างสรรค์ในงานภาพยนตร์
Creative Thinkingin Film
 3(2-2-5)
3054208 การวิจารณ์ภาพยนตร์
Film Criticism
 3(2-2-5)
3054209 ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย
History of Thai Film
 3(3-0-6)
3054210 ภาพยนตร์โลกร่วมสมัย
Contemporary World Film
 3(3-0-6)
3054211 ศิลปะการบริหารและวางแผนงานสร้างภาพยนตร์
Art of Management and Planning in Film
 3(2-2-5)
3054212 การดัดแปลงบทภาพยนตร์
Screenplay Adaptation
 3(2-2-5)
3054213 หลักการทำภาพเคลื่อนไหว
Principles of Animation
 3(2-2-5)
3054214 การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว
Motion Graphic Design
 3(2-2-5)
3054215 ศิลปะการออกแบบเสียงและดนตรีประกอบในงานภาพยนตร์ 2
Art of Sound Design and Music Score in Film II
 3(2-2-5)
3054216 การออกแบบการแต่งหน้าและการแต่งกาย
Make up and Costumes Design
 3(2-2-5)
3054217 ศิลปะการคัดเลือกนักแสดง
Art of Casting
 3(2-2-5)
3054305 ศิลปะการแสดงภาพยนตร์ 2
Art of Film Acting II
 3(2-2-5)
3054306 การเขียนบทภาพยนตร์ 2
Film Script Writing II
 3(2-2-5)
3054307  การถ่ายทำภาพยนตร์ 2
Cinematography II
 3(2-2-5)
3054308 การกำกับภาพยนตร์ 2
Film directing II
 3(2-2-5)
3054309 ศิลปะการตัดต่อในงานภาพยนตร์ 2
Art of Film Editing II
 3(2-2-5)
3054310 การกำกับศิลป์ในงานภาพยนตร์
Art of Film Direction
 3(2-2-5)
3054311 ศิลปะการจัดแสงในงานภาพยนตร์ 1
Art of Film Lighting I
 3(2-2-5)
3054312 ศิลปะการจัดแสงในงานภาพยนตร์ 2
Art of Film Lighting II
 3(2-2-5)
3054313 การออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ
3D Animation Design
 3(2-2-5)
3054314 การผลิตมิวสิควิดีโอ
Music Video Production
 3(2-2-5)
3054315 ภาพยนตร์สารคดี
Documentary Film
 3(2-2-5)
3054316 การผลิตภาพยนตร์โฆษณา
Advertising Film Production
 3(2-2-5)
3054317 การออกแบบสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์
Creating Media for Film Public Relations
 3(2-2-5)
3054318 ธุรกิจและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
Thai Film Business and Industry
 3(3-0-6)
3054319 อัตลักษณ์เฉพาะในงานภาพยนตร์
Authorship in Film
 3(2-2-5)
3054401 สัมมนาการภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
Film and Digital Media Seminar
 3(2-2-5)
2.2.3) ศิลปนิพนธ์                                                 8        หน่วยกิต
3054320 เตรียมความพร้อมศิลปนิพนธ์
Introduction to Special  Project
 3(2-2-5)
3054402 ศิลปนิพนธ์
Special Project
 5(0-10-5)
2.2.4) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย  3        หน่วย
3054400    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
Field Experience  in Film and Digital Media
 3(0-450-0)
3)  หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  6        หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรีเป็นรายวิชาที่นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่สาขาวิชาต่างๆในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเปิดให้นิสิตจากต่างสาขาวิชาสามารถเลือกเรียนได้อย่างเสรี โดยเรียนตามเนื้อหาวิชาที่กำหนดไว้ในคำอธิบายรายวิชาของวิชานั้นๆ ที่นิสิตได้เลือก จำนวน 6 หน่วยกิต

 630 total views,  1 views today

แชร์ข่าวนี้