แผนการเรียน

  • แผนการศึกษา
  • สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย

แผนการเรียนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก.
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  5 รายวิชา 15 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  5 รายวิชา 15
3050101 หลักนิเทศศาสตร์ 3 3050102 ภาษาไทยเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3
3054101 ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดียเบื้องต้น    3 3050106 หลักการถ่ายภาพ 3
รวม 21 รวม 21

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก.
3050105 การออกแบบกราฟิกสำหรับงานนิเทศศาสตร์ 3 3050103 กฎหมายและจริยธรรมฯ 3
3050107 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3 3054202 สุนทรียศาสตร์ทางภาพยนตร์ 3
3054201 ทฤษฎีภาพยนตร์ 3 3054203 การวางแผนผลิตภาพยนตร์ 3
3054205 ศิลปะการแสดงภาพยนตร์ 1 3 3054204 การเขียนบทภาพยนตร์ 1 3
วิชาเอกเลือก 3 วิชา 9 วิชาเอกเลือก  3วิชา 9
รวม 21 รวม 21

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก.
3050104 การวิจัยนิเทศศาสตร์ 3 3054320 เตรียมความพร้อมศิลปนิพนธ์ 3
3054301 การถ่ายทำภาพยนตร์ 1 3 วิชาเอกเลือก  4  วิชา 12
3054302 การกำกับภาพยนตร์1 3 วิชาเลือกเสรี  2  วิชา 6
3054303 ศิลปะการตัดต่อในงานภาพยนตร์ 1 3  
3054304 ศิลปะการออกแบบเสียงและดนตรีประกอบในงานภาพยนตร์ 1 3  
 
วิชาเอกเลือก  2 วิชา 6  
รวม 21 รวม 21

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก.
3054400 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 3 3054402 ศิลปนิพนธ์ 5
วิชาเอกเลือก  1  วิชา 3
รวม 3 รวม 8

 557 total views,  2 views today

แชร์ข่าวนี้