สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร (วท.บ.)

ปริญญา
สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร (วท.บ.)
Bachelor of

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
Faculty of

จำนวนหน่วยกิต
…………

รายละเอียดสาขาวิชา

แผนการศึกษา

รายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาวิชา

ภาพกิจกรรม