สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (ค.อ.บ.)

คำอธิบายหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (ค.อ.บ.) ครอบคลุมกลุ่มอาชีพ

  • อาชีพ/สายงาน ที่เกี่ยวข้อง 1
  • อาชีพ/สายงาน ที่เกี่ยวข้อง 2

ปริญญา

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (ค.อ.บ.)
Bachelor of

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

จำนวนหน่วยกิต
…………

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม โครงการอบรม

ภาพกิจกรรมโครงการ
22 กุมภาพันธ์ 2020

ภาพกิจกรรมโครงการ