สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

การดำเนินการจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาให้มีความรู้ความชำนาญด้าน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ในศาสตร์ด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การวางแผน การบริหารงาน และมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ ออกแบบ และตัดสินใจอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ มีจิตสํานึกที่ดี มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ สามารถบูรณาการศิลปวิทยาการ และเทคโนโลยีในการทํางานประกอบอาชีพ และแก้ปัญหาทางธุรกิจระหว่างประเทศ และด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงและไร้พรมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ
  2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศ
  3. เจ้าหน้าที่ส่งออกและนำเข้า
  4. ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
  5. นักวิชาการธุรกิจระหว่างประเทศ

ปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
Bachelor of Business Administration (International Business Management)

คณะ/ภาควิชา : คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

รายวิชา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์