สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)

คำอธิบายหลักสูตร (ย่อ)…

รายละเอียดหลักสูตร…

สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (วท.บ.) ครอบคลุมกลุ่มอาชีพ

  • อาชีพ/สายงาน ที่เกี่ยวข้อง 1
  • อาชีพ/สายงาน ที่เกี่ยวข้อง 2

ปริญญา

สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)
Bachelor of …………………(ตัวย่อวุฒิการศึกษา ​EN)

คณะ…………………….
………………………..

จำนวนหน่วยกิต
…………

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม โครงการอบรม

ภาพกิจกรรมโครงการ
22 กุมภาพันธ์ 2020

ภาพกิจกรรมโครงการ