ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2561 เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561

มาตรฐานการอุดมศึกษา มี 5 ด้าน คือ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริกา…

V I E T N A M

วันนี้มาพบกับการพักผ่อนในแบบฉบับเอาชัวร์หรือมั่วไป  หลังจากที่ไม่ได้ไปเที่ยวกับกลุ่มแม่บ้า…