ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทำระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเก็บค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
.
มีส่วนลด ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาลงให้นักศึกษาร้อยละ 20 และนักศึกษาต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
.
1. หากนักศึกษา ที่ชำระค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563 ไปแล้ว
– ให้เข้าสู่เว็บไซต์ http://refund.bsru.ac.th เพื่อลงทะเบียนขอเงินคืน โดยระบุข้อมูล นักศึกษาและเลขที่บัญชี “ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ” เท่านั้น ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2564
2. หากนักศึกษา ยังไม่ได้ชำระ ค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563
– มีส่วนลดค่าบำรุงการศึกษาให้แก่นักศึกษาและขอให้พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษาใหม่ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ก่อนชำระเงิน
.
*** ผู้ที่ยังไม่ได้ชำระเงินแต่ได้ส่วนลดค่าบำรุงการศึกษาแล้ว ห้ามกรอกข้อมูลลงในเว็บไซต์ ้http://refund.bsru.ac.th เด็ดขาด ***

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
https://www.facebook.com/SchoolofLawBSRU.
http://site.bsru.ac.th/law/

Tags:

Comments are closed