📣ข่าวประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษารอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564📣
✔️สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษา โปรดตรวจสอบ คำนำหน้า ชื่อ – นามสกุล ในระบบให้ถูกต้อง หากผิดให้มาดำเนินการแก้ไข โดยติดต่อยื่นคำร้องพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1
📑สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นเอกสาร บส.9 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
1. บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
2. ค่าธรรมเนียมสำหรับขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 1,000 บาท
3. ซองจดหมายติดแสตมป์ เขียนชื่อนามสกุล จ่าหน้าซองถึงตัวเอง หรือสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน
4. จดเลขลำดับที่ในไฟล์รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อกรอกข้อมูลใน บส.9
** ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับใบรับรองคุณวุฒิและรายงานผลการศึกษาฉบับภาษาไทยในวันที่ยื่นเอกสาร บส.9 **
—– ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ——
ที่หน้าเว็บให้เลือกรอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
มี 2 รอบ ดังนี้
– เลือกปี 2562
– เลือกปี 2563
(ทั้งนี้ จะอัปเดตไฟล์รายชื่อบนเว็บไซต์ในภายหลัง)

Tags:

Comments are closed