📣ข่าวประชาสัมพันธ์ ถึงนักศึกษาทุกชั้นปี📣
มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 5/2564
✔️🖥 โดยให้มีการจัดการเรียนทั้งในรูปแบบออนไลน์ และในพื้นที่มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
.
***ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการพิจารณาช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายด้านการเรียนผ่านระบบออนไลน์แก่
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทุกคน
ซึ่งจะมีประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป

Tags:

Comments are closed