📣ประกาศ📣
เลื่อนกำหนดการสอบปลายภาค 2/63
สืบเนื่องจากการที่สาขาวิชานิติศาสตร์ได้มีมติให้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ต่อไปจนสิ้นภาคเรียน ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการกำหนดระยะเวลาการสอบปลายภาคเรียนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับมติดังกล่าว โดยให้นึกศึกษายึดตามตารางสอบที่แนบนี้
อย่างไรก็ตาม กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากสถานการณ์ยังไม่เหมาะสม และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของนักศึกษา

Tags:

Comments are closed