📣ประกาศ📣
 
เรื่อง รูปแบบการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/63
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรควิด-19 ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 อาจก่อให้เกิดความไม่สะดวก และไม่สบายใจให้แก่นักศึกษาและครอบครัว
 
ในการนี้ สาขาวิชาฯ ได้คำนึงถึงความสำคัญต่อสุขภาพและอนามัยของนักศึกษา ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชานิติศาสตร์จึงมีมติให้ยกเลิกตารางสอบเดิม และจัดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ในรูปแบบดังต่อไปนี้
 
1) จัดสอบในรูปแบบออนไลน์
– ให้จัดสอบในวัน และเวลาในการสอบปรากฎตามตารางสอบในโพสต์นี้ โดยให้จัดสอบในรูปแบบออนไลน์
– วิธีการสอบให้เป็นไปตามที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด
 
2) จัดสอบตามปกติ
– ในรายวิชาที่กำหนดให้จัดสอบตามปกติ ให้เลื่อนการสอบออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะดีขึ้นและปลอดภัยมากพอต่อการจัดสอบที่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้นักศึกษาคอยติดตามประกาศกำหนดวันและเวลาสอบต่อไป
 
หมายเหตุ : ในรายวิชาที่ไม่ปรากฎตามตารางสอบให้นักศึกษาติดต่อนัดหมายกับอาจารย์ผู้สอนเพื่อกำหนดวัน เวลา และรูปแบบการสอบต่อไป
 
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่
https://www.facebook.com/SchoolofLawBSRU

Tags:

Comments are closed