รายละเอียดการรับสมัคร

สาขาวิชานิติศาสตร์รับสมัครนักศึกษาใหม่รอบรับตรง ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการสมัคร
1) ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มนี้
2) ผู้สมัครจะต้องแนบรูปถ่าย (หน้าตรง) ในรูแบบ Jpeg หรือ Pdf
3) ผู้สมัครจะต้องแนบสำเนาวุฒิการศึกษา (ระเบียนแสดงผลการเรียน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ในรูปแบบ Jpeg หรือ Pdf
4) ผู้สมัครจะต้องแนบ portfolio ในรูปแบบ Pdf

เกณฑ์การคัดเลือกมีดังต่อไปนี้
1) พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) : ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 40
2) พิจารณาจาก portfolio : ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 60

หมายเหตุ : ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร

สมัครได้ที่นี่
https://forms.gle/cMYg32i9m8HQ5M3F8

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/SchoolofLawBSRU หรือ

Front Page

Tags:

Comments are closed