📣ข่าวประชาสัมพันธ์การรับใบนัดฉีดวัคซีนสำหรับนักศึกษา (รอบฉีดวันที่ 7 – 11 ก.ค. 64)📣
🔖นักศึกษาที่ลงทะเบียนตั้งแต่ลำดับที่ 1433 – 3300
ให้ติดต่อรับใบนัดล่วงหน้าก่อนฉีด 1 วัน
รับใบนัดได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 – 18.00 น.
และวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.
ณ ลานกิจกรรมอาคาร 1 ชั้น 1 มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
***โปรดเตรียม #บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงในวันรับใบนัดด้วย หากไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษาให้แจ้ง ณ จุดรับใบนัดเพื่อออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกเพื่อไปแสดงต่อจุดฉีดวัคซีน
และเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลศิริราช ได้ตามวันที่ ดังนี้
—ฉีดวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 สำหรับนักศึกษา ลำดับที่ 1433 – 2025
—ฉีดวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 สำหรับนักศึกษา ลำดับที่ 2026 – 2484 และ 3274 – 3300
—ฉีดวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สำหรับนักศึกษา ลำดับที่ 2485 – 2967
—ฉีดวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 สำหรับนักศึกษา ลำดับที่ 2968 – 3121
—ฉีดวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 สำหรับนักศึกษา ลำดับที่ 3122 – 3273
***สำหรับลำดับที่อื่นนอกเหนือจากประกาศ รอรับการจัดสรรวัคซีนจากโรงพยาบาลในลำดับถัดไป มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบทันทีเมื่อได้รับการจัดสรร โปรดติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
📱📱นักศึกษา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ลงทะเบียนและได้ลำดับที่แล้ว สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Line : https://link.bsru.ac.th/2t7

Tags:

Comments are closed