✿ Code สำหรับเข้าเรียนเทอม 1/2564 ✿
 
✿ ชั้นปี 1
หลักกฎหมายเอกชน
รหัส u1i02lm
.
หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น
รหัส –
.
✿ ชั้นปี 2
กฎหมายแพ่งว่าด้วยเรื่องหนี้
รหัส 6rw3q40
.
กฎหมายแพ่งว่าด้วยเรื่องละเมิด
รหัส eof8vve
.
เอกเทศสัญญา 1
รหัส –
.
กฎหมายอาญา 2 (เฉพาะนักศึกษาปี 2)
รหัส c26195f
 
✿ ชั้นปี 3
เอกเทศสัญญา 4
รหัส djb5lqk
.
มรดก
รหัส z8nryrh
.
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
รหัส e242fw6
.
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
รหัส v1fsn1
.
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
รหัส nm2pew1
.
กฎหมายแรงงาน
รหัส 11cb1io
 
✿ ชั้นปี 4
จริยธรรมและหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
รหัส oegqovo
.
กฎหมายภาษีอาการ
รหัส 4mcd63z
.
กฎหมายพยานหลักฐาน
รหัส gb0edlr
.
กฎหมายล้มละลาย
รหัส y4ccyep
 
✿ วิชาเลือก
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
รหัส –
.
กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
รหัส –
.
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
รหัส yz6me07
.
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
รหัส dsbe5oy
.
ว่าความและศาลจำลอง
รหัส 9kr0xan
 
✿ วิชาเรียนซ้ำ (ซ่อม)
กฎหมายอาญา 2 (หลักสูตร 2560)
รหัส fm00xxi
.
กฎหมายอาญา 3 (หลักสูตร 2560)
รหัส bckgczz
.
กฎหมายครอบครัว
รหัส –
.
กฎหมายแพ่งว่าด้วยเรื่อง ทรัพย์
รหัส –
.
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
รหัส –
.
เอกเทศสัญญา 2
รหัส a34yzzv
 
 
🔥 หากมีข้อสงสัย ให้นักศึกษาติดต่อประสานที่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น
🔥🔥 ขอให้นักศึกษาดำเนินการไว้ล่วงหน้า
 

Tags:

Comments are closed