เกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อปริญญา

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

Bachelor of Laws

ปรัชญาของหลักสูตร

บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและรอบรู้ทางด้านกฎหมาย มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม กอปรด้วยจรรยาบรรณ มรรยาท และศีลธรรม

 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. ให้บัณฑิตมีความรู้ทั้งในภาพรวมและเชิงลึกในบรรดากฎหมายพื้นฐานที่จำเป็นและมีความสำคัญสำหรับการนำไปปรับใช้กับกฎหมายอื่น ๆ เพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป หรือค้นคว้าวิจัย หรือในการประกอบอาชีพ
  2. ให้บัณฑิตสามารถใช้กฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการมีนิติทัศนะ คุณธรรม และจริยธรรม
  3. ให้บัณฑิตมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริง ปัญหาข้อกฎหมายอย่างมีความเชื่อมโยงหรือบูรณาการกับศาสตร์อื่น และสามารถหาข้อยุติหรือเสนอทางเลือกโดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรม
  4. ให้บัณฑิตมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเกื้อกูลและเป็นกัลยาณมิตร มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ รวมไปถึงมีจิตใจให้ความใส่ใจแก่บุคคลหรือสังคมที่เดือดร้อน หรือด้อยโอกาส
  5. ให้บัณฑิตมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี การใช้ภาษาไทย และการใช้ภาษาต่างประเทศที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพกฎหมาย หรืออาชีพอื่นตามควรแก่กรณี

ดาวน์โหลดเอกสาร

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)