รายนามอาจารย์พิเศษ

  1. อาจารย์คณิตพัฒน์ นาคะรัต
  2. อาจารย์สมยศ  เลี้ยงบำรุง
  3. อาจารย์ยศนันท์  ปานาพร
  4. อาจารย์ศิริพงศ์  กิติวงศ์ไพศาล
  5. นายธนาชัย  ทรงฤกษ์