ประวัติสาขา

 ชื่อหลักสูตรภาษาไทย          หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ      Bachelor of Laws Program

 ชื่อเต็มภาษาไทย               นิติศาสตรบัณฑิต

 ชื่อย่อภาษาไทย                น.บ.

 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ           Bachelor of Laws

 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ            LL.B.

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

 

    ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความรู้ความสามารถและรอบรู้ทางด้านกฎหมาย มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีความยุติธรรม กอปรด้วยจรรยาบรรณ มรรยาท ศีลธรรม อ่อนน้อมถ่อมตน และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

 

    ความสำคัญ

           กฎหมายมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตประจำวัน  นอกจากนี้ กฎหมายยังเป็นเครื่องมือที่รัฐนำมาใช้เพื่อพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 โดยมีนิสิต นักศึกษานิยมเข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน ดังนี้การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน สาขาวิชานิติศาสตร์จึงมุ่งพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

 

    วัตถุประสงค์

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และด้านทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อผลิตบัณฑิตซึ่งมีความศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย รักษาคุณธรรม จริยธรรม ผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพนักกฎหมาย
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในวิชากฎหมายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางปัญญาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพทางกฎหมายในหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล และสามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการวางแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม ตลอดจนมีทักษะทางด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ