ความเป็นมาของสาขาวิชานิติศาสตร์

         สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2522 – จนถึงปัจจุบัน  ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของกฎหมาย ทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ จึงได้เกิดเป็นหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตขึ้น  

          ทั้งนี้ สาขาวิชานิติศาสตร์ได้มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน โดยได้รับรองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งยังสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 (มคอ.1)