หลักสูตร

 

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                      ไม่น้อยกว่า     32     หน่วยกิต

1.1)  วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ                                                    23       หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาภาษา                                                             9        หน่วยกิต

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                     7        หน่วยกิต

(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                      6        หน่วยกิต

(4) กลุ่มวิชาพลศึกษา                                                          1        หน่วยกิต

1.2)  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก                                 ไม่น้อยกว่า          9        หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาภาษา                                         ไม่น้อยกว่า          3        หน่วยกิต

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                ไม่น้อยกว่า           3        หน่วยกิต

(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                 ไม่น้อยกว่า           3        หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ                                      ไม่น้อยกว่า           102       หน่วยกิต

    2.1)  วิชาแกน                                                                  3         หน่วยกิต

–  วิชาบังคับ                                                                  3        หน่วยกิต

2.2)  วิชาเฉพาะด้าน                                        ไม่น้อยกว่า          96        หน่วยกิต

–  วิชาบังคับ                                                                 90       หน่วยกิต

–  วิชาเลือก                                             ไม่น้อยกว่า            6       หน่วยกิต

2.3)  วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ                                                3       หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                      ไม่น้อยกว่า             6       หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                  ไม่น้อยกว่า            32       หน่วยกิต

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ                                                          23       หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาภาษา                                                                    9       หน่วยกิต

9111101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             3(2-2-5)
Thai for Communication
9111102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร             3(2-2-5)
English for Communication
9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน             3(2-2-5)
English in Everyday Use

                 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                     7     หน่วยกิต

9121101 ทักษะชีวิต 3(3-0-6)
Life Skills
9121102 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6)
Thai and Global Society in 21st Century
9121103 ความเป็นพลเมือง 1(1-0-2)
Active Citizenship

                 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                      6     หน่วยกิต

9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน   3(2-2-5)
Science and Technology in Everyday Use
9131102 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
Learning and Problem Solving Skills in

Mathematics

                 (4) กลุ่มวิชาพลศึกษา                                               1     หน่วยกิต

9141101 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต                   1(0-2-1)
Physical Activities  for  Life

1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก                          ไม่น้อยกว่า        9     หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาภาษา                                  ไม่น้อยกว่า        3     หน่วยกิต

9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว                        3(2-2-5)
Lao Language and Culture
9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า             3(2-2-5)
Burmese Language and Culture
9112103 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม                       3(2-2-5)
Vietnamese Language and Culture
9112104 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร             3(2-2-5)
Cambodian Language and Culture
9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู             3(2-2-5)
Malay Language and Culture
9112106 ภาษาและวัฒนธรรมจีน             3(2-2-5)
Chinese Language and Culture
9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น             3(2-2-5)
Japanese Language and Culture
9112108 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี             3(2-2-5)
Korean Language and Culture

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                     ไม่น้อยกว่า  3       หน่วยกิต

9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ                   3(3-0-6)
Modern Management and Leadership
9122202 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน             3(3-0-6)
Communications in Everyday Use
9122203 สุนทรียะทางศิลปกรรม    3(3-0-6)
Aesthetics of Fine and Applied Arts
9122204 ความสุขแห่งชีวิต     3(3-0-6)
Happiness of Life

 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                     ไม่น้อยกว่า  3       หน่วยกิต

9132201 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์   3(2-2-5)
Information Technology and Social Media
9132202 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในชีวิตประจำวัน   3(2-2-5)
Digital Media Technology in Everyday Use
9132203 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
Technology for Sustainable Development
9132204 สุขภาพและความงาม   3(3-0-6)
Health and Aesthetics

2) หมวดวิชาเฉพาะ                                             ไม่น้อยกว่า      102    หน่วยกิต

2.1) วิชาแกน                                                              3    หน่วยกิต

      (1) วิชาบังคับ                                                       3    หน่วยกิต

2100201        ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน                               3(2-2-5)

English for Work

 

2.2) วิชาเฉพาะด้าน                                                ไม่น้อยกว่า        96   หน่วยกิต

      (1) วิชาบังคับ                                                        90   หน่วยกิต

2141101        หลักกฎหมายเอกชน                                        3(3-0-6)

Principles of Private Law

2141102        กฎหมายมหาชนเบื้องต้น                                    3(3-0-6)

Introduction to Public Law

2141103        กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องทรัพย์                 3(3-0-6)

Civil and Commercial Code : Property

2141104        กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องนิติกรรมและสัญญา    3(3-0-6)

Civil and Commercial Code :

Juristic Acts and Contracts

2141105        กฎหมายอาญา 1                                            3(3-0-6)

Criminal Law 1

2141201        กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องหนี้                     3(3-0-6)

Civil and Commercial Code :  Obligation

2141202        กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องละเมิด                  3(3-0-6)

จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

Civil and Commercial Code : Torts,

Management of Affairs without

Mandate and Undue Enrichment

2141203        เอกเทศสัญญา 1                                            3(3-0-6)

Specific Contracts 1

2141204        เอกเทศสัญญา 2                                            3(3-0-6)

Specific Contracts 2

2141205        เอกเทศสัญญา 3                                            3(3-0-6)

Specific Contracts 3

2141206        กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องครอบครัว               3(3-0-6)

Civil and Commercial Code : Family

2141207        กฎหมายอาญา 2                                             3(3-0-6)

Criminal Law 2

2141208        กฎหมายอาญา 3                                             3(3-0-6)

Criminal Law 3

2141209        กฎหมายรัฐธรรมนูญ                                          3(3-0-6)

Constitutional Law

2141210        กฎหมายปกครอง                                              3(3-0-6)

Administrative Law

2141301        เอกเทศสัญญา 4                                              3(3-0-6)

Specific Contracts 4

2141302        กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องมรดก                    3(3-0-6)

Civil and Commercial Code : Successions

2141303        กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1                              3(3-0-6)

Civil Procedure Code 1

2141304        กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2                              3(3-0-6)

Civil Procedure Code 2

2141305        กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1                             3(3-0-6)

Criminal Procedure Code 1

2141306        กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2                            3(3-0-6)

Criminal Procedure Code 2

2141307        กฎหมายแรงงาน                                             3(3-0-6)

Labor Law

2141308        พระธรรมนูญศาลยุติธรรม                                    3(3-0-6)

Law on Court Organization

2141309        นิติปรัชญา                                                   3(3-0-6)

Philosophy of Law

2141310        ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย                               3(2-2-5)

English for Lawyers

2141311        การอ่านและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย                      3(2-2-5)

ภาษาอังกฤษ

English Legal Reading and Document Drafting

2141401        จริยธรรมและหลักวิชาชีพของนักกฎหมาย                      3(2-2-5)

Ethics and Legal Profession

2141402        กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน                                3(3-0-6)

Law of Evidence

2141403        กฎหมายภาษีอากร                                            3(3-0-6)

Tax Law

2141404        กฎหมายล้มละลาย                                            3(3-0-6)

Bankruptcy Law

 

       (2) วิชาเลือก                                               ไม่น้อยกว่า          6   หน่วยกิต

2141405        กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ                                 3(3-0-6)

International Trade Law

2141406        กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ                      3(3-0-6)

International Investment Laws

2141407        กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                 3(3-0-6)

Securities and Securities Exchange Law

2141408        กฎหมายคอมพิวเตอร์                                           3(3-0-6)

Computer Law

2141409        กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค                                       3(3-0-6)

Consumer Protection Law

2141410        กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ                                    3(3-0-6)

Comparative Administrative Law

2141411        กฎหมายทหาร                                                    3(3-0-6)

Military Law

2141412        กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา                                     3(3-0-6)

Intellectual Property Law

2141413        กฎหมายที่ดิน                                                     3(3-0-6)

Land Law

 

2141414        กฎหมายพาณิชยนาวี                                             3(3-0-6)

Maritime Law

2141415        กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                   3(3-0-6)

Electronic Commerce Law

2141416        กฎหมายเยาวชนและครอบครัว                                    3(3-0-6)

Juvenile and Family Law

2141417        กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ                                 3(3-0-6)

Comparative Constitutional Law

2141418        กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีบุคคล               3(3-0-6)

Public and Private International Law

2141419        กฎหมายสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย                             3(3-0-6)

ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)

Law of Association of South East Asian Nations

2141420        กฎหมายสิ่งแวดล้อม                                             3(3-0-6)

Environmental Law

2141421        กระบวนการยุติธรรมทางอาญา                                   3(3-0-6)

Criminal Justice Administrations

2141422        การระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ                 3(3-0-6)

Commercial Disputes Resolution and Arbitration

2141423        การวางแผนภาษีอากร                                           3(3-0-6)

Tax Planning

2141424        การสืบสวนและการสอบสวน                                     3(2-2-5)

Investigation and Interrogation

2141425        นิติเวชศาสตร์                                                   3(2-2-5)

Forensic Medicine

2141426        ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย                                      3(3-0-6)

Thai Legal History

2141427        วิชาว่าความและศาลจำลอง                                      3(2-2-5)

Practice and Moot Court

2141428        สัมมนากฎหมายแพ่ง                                            3(2-2-5)

Seminar in Civil Law

 

2141429        สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                            3(2-2-5)

Seminar in Civil Procedure Law

2141430        สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                          3(2-2-5)

Seminar in Criminal Procedure Law

2141431        สัมมนากฎหมายอาญา                                            3(2-2-5)

Seminar in Criminal Law

2141432        สิทธิมนุษยชน                                                    3(3-0-6)

Human Rights

2141433        หลักการบัญชีเบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย                          3(2-2-5)

Introduction to accounting principles

for lawyers

2141434        หลักการร่างสัญญาทางธุรกิจ                                     3(2-2-5)

Principles of Contract Drafting

2141435        หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย                     3(3-0-6)

Introduction to Economics principles

for Lawyers

2141436        อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา                                       3(3-0-6)

Criminology and Penology

 

2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ                                      3  หน่วยกิต

2140437        การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิติศาสตร์                             3(350)

Legal Internshi