คณาจารย์

 

 

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

 

 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ สถาบันที่จบ รายวิชาที่สอน
  อาจารย์ปาริชาติ  ม่วงศิริ

(ประธานสาขาวิชา)

(ฝ่ายแผนและงบประมาณ)

น.ม.

นบ.ท.

 

น.บ.

(เกียรตินิยมอันดับ1)

กฎหมายภาษี

นิติศาสตร์

 

นิติศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

มหาวิทยาลัยรังสิต

 

1.กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง1

2.กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง2

3.กฎหมายภาษี

  ผศ.ชนินทร์  มณีดำ

(ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม)

น.ม.

นบ.ท.

 

น.บ.

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

นิติศาสตร์

 

นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.นิติปรัชญา

2.กฎหมายรัฐธรรมนูญ

3.กฎหมายมหาชนเบื้องต้น

4.กฎหมายสิ่งแวดล้อม

  ผศ.พิบูลย์   วิฑูรย์ปัญญากุล

(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา)

น.ม.

นบ.ท.

 

น.บ.

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

 

นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

1.เอกเทศสัญญา 1

2.กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

3.พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

  อาจารย์จตุพล  เจริญรื่น

(ฝ่ายกิจการนิสิต)

 

น.ม.

นบ.ท.

 

น.บ.

บริหารงานยุติธรรม

นิติศาสตร์

 

นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

1.กฎหมายแพ่ง เรื่องหลักทั่วไป/หลักกฎหมายเอกชน

2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องทรัพย์และที่ดิน

3.กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว

  อาจารย์จักรพงษ์ กังวานโสภณ

(ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)

 

น.ม.

นบ.ท.

 

น.บ.

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

 

นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.กฎหมายอาญา 1

2.กฎหมายอาญา 2

3.กฎหมายอาญา 3

  อาจารย์พัฒน์วิภา กังวานโสภณ

(ฝ่ายวิชาการ)

น.ม.

นบ.ท.

 

น.บ.

(เกียรตินิยมอันดับ2)

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

 

นิติศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

1.กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

2.เอกเทศสัญญา2

 

  อาจารย์วิมลพรรณ ปานช่วย

(ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา)

น.ม.

นบ.ท.

 

น.บ.

กฎหมายธุรกิจ

นิติศาสตร์

 

นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

1.กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ว่าด้วยเรื่องนิติกรรม

และสัญญา

2.กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ว่าด้วยเรื่องมรดก

3.กฎหมายล้มละลาย

  อาจารย์จิรธัช เอื้อศิริวัฒนชัย

(ฝ่ายกิจการนิสิต)

น.ม.

นบ.ท.

 

น.บ.

(เกียรตินิยมดี)

กฎหมายธุรกิจ

นิติศาสตร์

 

นิติศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

1.กฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา 1

2.กฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา 2

3.กฎหมายลักษณะ

พยานหลักฐาน

c
อาจารย์เสสินา  นิ่มสุวรรณ์

(ฝ่ายแผนและงบประมาณ)

น.ม. กฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย สถาบันบัณฑิตพัฒน   บริหารศาสตร์ 1. กฎหมายลักษณะหนี้

2. เอกเทศสัญญา 4

3. กฎหมายทรัพย์สิน

ทางปัญญา

น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์