สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชั้น 10 อาคาร 27

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

เบอร์ติดต่อ

0-2473-7000

Facebook fanpage

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา