เอกสารประกอบการเรียนวิชากฎหมายแพ่งลักษณะหนี้

[Obligation] – 1 Introduction

[Obligation] – 2 วัตถุแห่งหนี้ [วิธีการชำระหนี้ – ทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้ – วัตถุแห่งหนี้หลายอย่าง]

[Obligation] – 3 ผลแห่งหนี้ [การไม่ชำระหนี้ – กำหนดเวลาชำระหนี้]

[Obligation] – 4 ผลแห่งหนี้ [การผิดนัดชำระหนี้ – ลูกหนี้และเจ้าหนี้ผิดนัด]

[Obligation] – 5 ผลแห่งหนี้ [การบังคับชำระหนี้]

[Obligation] – 6 ผลแห่งหนี้ [การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย]

[Obligation] – 7 ผลแห่งหนี้ [การกำหนดค่าสินไหมทดแทน – การรับช่วงสิทธิ ช่วงทรัพย์]

[Obligation] – 8 ผลแห่งหนี้ [มาตรการในการควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้]

[Obligation] – 9 การโอนสิทธิเรียกร้อง

[Obligation] – 10 ความระงับแห่งหนี้

[Obligation] – 11 เจ้าหนี้ – ลูกหนี้หลายคน