สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (บธ.บ.)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะ/ภาควิชา : คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา : สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25521741103397
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Creative Digital Marketing
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration ( )
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Creative Digital Marketing)
3. วิชาเอก : ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1 นักการตลาดดิจิทัล
8.2 พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
8.3 ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์

ปริญญา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์)
Bachelor of Business Administration(Creative Digital Marketing)

คณะวิทยาการจัดการ
Faculty of Management Science

บธ.บ. (การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์)
B.B.A. (Creative Digital Marketing)

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม โครงการอบรม