สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (บธ.บ.)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะ/ภาควิชา : คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา : สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25521741103397
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Creative Digital Marketing
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration ( )
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Creative Digital Marketing)
3. วิชาเอก : ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1 นักการตลาดดิจิทัล
8.2 พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
8.3 ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์

https://youtube.com/watch?v=xNV2z6bUR5o

ปริญญา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์)
Bachelor of Business Administration(Creative Digital Marketing)

คณะวิทยาการจัดการ
Faculty of Management Science

บธ.บ. (การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์)
B.B.A. (Creative Digital Marketing)

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม โครงการอบรม