“สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ข่าวสาร

ติดต่อเรา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1061 ซ. อิสรภาพ 15 แขวง หิรัญรูจี
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ : 0-2473-7000 ต่อ 2080, 2082
อีเมล : [email protected]
LINE ID : pa.bsru